MIA

Burg headshot

Kathy Burg

Multi-Intensive Autism Paraprofessional
Kathy_Burg@dpsk12.net

Icon

Tajeante Jacobs

Multi-Intensive Autism Paraprofessional
tajeante_jacobs@dpsk12.net

Rascon headshot

Gina Rascon

Multi-Intensive Autism Paraprofessional
Gina_Rascon@dpsk12.net

TBD TBD

Multi-Intensive Autism Teacher